Akt poświadczenia dziedziczenia

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • PESEL zmarłego (dowód osobisty/paszport/zaświadczenie o numerze PESEL),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego (jeżeli był-a żonaty/mężatką w chwili śmierci),
  • odpisy skrócone aktów urodzenia zstępnych-spadkobierców zmarłego, w przypadku osób, które zmieniły nazwiska: odpisy skrócone aktów małżeństwa, w przypadku osób-spadkobierców, którzy zmarli przed spadkodawcą: odpisy skrócone aktów zgonu,
  • testament - jeżeli został sporządzony,
  • informacja o numerze księgi wieczystej - gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość.