Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
  • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy,
  • informacja o:
    • wartości nieruchomości (cena), sposób jej zapłaty i termin,
    • dacie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży,
    • termin wydania i warunki