Umowa sprzedaży/darowizny lokalu

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu* (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

*w przypadku gdy podstawą nabycia jest umowa: darowizny, nieodpłatnego  zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu/polecenia testamentowego zawarta po styczniu 2007 r. albo dziedziczenie: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika, że spadkobiercy/obdarowani wywiązali się z obowiązku podatkowego,

 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • w przypadku gdy cena ma zostać zapłacona z kredytu bankowego: umowa kredytowa oraz wydane przez bank oświadczenie wyrażające zgodę na ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • informacje o:
  • wartości rynkowej lokalu (cena),
  • sposobie zapłaty ceny, ew. nr konta bankowego
  • warunki i data wydania.