Umowa sprzedaży/darowizny nieruchomości gruntowej

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

*w przypadku gdy podstawą nabycia jest umowa: darowizny, nieodpłatnego  zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu/polecenia testamentowego  zawarta po styczniu 2007 r. albo dziedziczenie: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika że spadkobiercy/obdarowani wywiązali się z obowiązku podatkowego,

 • wypis z rejestru gruntów z wyciągiem z kartoteki budynków (gdy grunt zabudowany) i z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączenia  gruntu do innej księgi wieczystej dokumenty te muszą posiadać klauzulę, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości/opłaty za wieczyste użytkowanie,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej:  zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • w przypadku gdy cena ma zostać  zapłacona z kredytu bankowego: umowa kredytowa oraz wydane przez bank oświadczenie wyrażające zgodę na ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • informacje o:
  • wartości rynkowej nieruchomości (cena),
  • sposobie zapłaty ceny, ew. nr konta bankowego,
  • warunki i data wydania.