Umowa sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • gdy jest prowadzona księga wieczysta: numer księgi wieczystej,
 • gdy nie ma KW: zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie,
 • w przypadku zakładania księgi wieczystej: zaświadczenie ze spółdzielni  zawierające informacje do założenia księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, tzw. przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),

*w przypadku gdy podstawą nabycia jest umowa: darowizny, nieodpłatnego  zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu/polecenia testamentowego zawarta po styczniu 2007 r. albo dziedziczenie: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika że spadkobiercy/obdarowani wywiązali się z obowiązku podatkowego,

 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • w przypadku gdy cena ma zostać  zapłacona z kredytu bankowego: umowa kredytowa oraz wydane przez bank oświadczenie wyrażające zgodę na ustanowienie hipoteki dla zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • informacje o:
  • wartości rynkowej nieruchomości (cena),
  • sposobie zapłaty ceny, ew. nr konta bankowego,
  • warunki i data wydania.